Nieuwsjaarstoespraak 2019

Dames en heren,

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. In het bijzonder wil ik graag wethouder Arjan Maathuis welkom heten.

Laat ik, namens het bestuur, beginnen met iedereen nogmaals een voorspoedig, maar vooral een gezond 2019, toe te wensen. Evenals vorig jaar is het jaar opnieuw omgevlogen. Op het gebied van vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte hebben we binnen de golfclub weer het nodige meegemaakt. We hebben daar op de passende momenten bij stil gestaan.

2018 was een roerig jaar voor onze golfvereniging. Tijdens  mijn voorzitterschap van anderhalf jaar heb ik de golfvereniging als een vriendenclub ervaren.

Maar….een vriendenclub wordt elk jaar ouder en dan is het nodig om initiatieven te ontwikkelen om het voortbestaan van de golfvereniging te waarborgen. Zo zijn er ook in 2018 zijn vele initiatieven ontwikkeld.

Om de omvang van ons ledenbestand in stand te houden zijn er contacten gelegd met de golfvereniging Braakman. Geïnteresseerde en nieuwe leden bij onze golfvereniging kunnen tegen een zeer aantrekkelijk tarief hun golfvaardigheidsbewijs bij golfvereniging Braakman halen. Dit heeft ertoe geleid dat er circa 15 nieuwe leden zijn bijgekomen. Daar staat tegenover dat circa 15 leden hun lidmaatschap bij de golfvereniging hebben opgezegd, met name omdat voor deze oud-leden het golfen door fysieke omstandigheden niet meer mogelijk was. We moeten in de komende jaren doorgaan met het werven van nieuwe leden om te voorkomen dat de contributie verhoogd moet worden.

Met  sportvereniging Prins Hendrik zijn er positieve gesprekken gevoerd over het gebruik van de hiernaast gelegen tennisvelden. Ook zijn er gesprekken met de Kynologen Club Almelo om te komen tot scheiding van activiteiten. En hoe mooi is het, dat de Kynologen Club Almelo plannen gaat ontwikkelen om het clubhuis te verplaatsen naar de omgeving van de zendmast. Er wordt ook gekeken naar een ander oefenterrein ergens in Almelo. Bij deze gesprekken zijn  sportvereniging Prins Hendrik en de gemeente betrokken.

Met sportvereniging Prins Hendrik zijn afspraken gemaakt over het gebruik, beheer en onderhoud van de velden op het gehele sportcomplex. Ook de wijze van verrekening van diensten die de sportvereniging voor ons als golfvereniging betaalt is uitvoerig besproken. Een en ander is vastgelegd in een convenant. Verder is er met de sportvereniging gesproken over de verzelfstandiging van de golfvereniging Prins Hendrik. Daarvoor moesten de statuten worden aangepast. Onderdeel van deze verzelfstandiging zou ook inhouden dat de golfvereniging eigenaar zou worden van dit clubgebouw en dat de golfvereniging zelf de bar zou exploiteren. Alle besprekingen met sportvereniging Prins Hendrik zijn op een uitermate plezierige en constructieve wijze verlopen.

Het bestuur heeft eind 2017 aan de leden gevraagd om samen met PH de mogelijke nieuwbouw van een clubhuis te onderzoeken. In dat plan zou onze golfvereniging  mee kunnen liften met de bouw van een nieuw kleedkamercomplex bij sportvereniging Prins Hendrik. Inmiddels zijn deze onderzoeken in een vergevorderd stadium. Binnenkort zal een onderzoek starten naar een renovatieplan voor dit clubhuis. Medio 2019 staan de leden van onze golfvereniging, op voordracht van het bestuur, voor drie  keuzes: 1. nieuwbouw, 2. renovatie of 3. niets doen en laten zoals het is.

Het bestuur heeft tot slot een beleidsplan voor de komende vijf jaar klaar liggen.

De wijziging van de statuten met het nieuwe convenant hebben in twee Algemene Leden Vergaderingen geleid tot heftige discussies. Die hebben ertoe geleid dat circa de helft van de aanwezige leden de nieuwe statuten, die hadden moeten leiden tot verzelfstandiging van de golfvereniging, om uiteenlopende redenen niet hebben goedgekeurd. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat het gehele bestuur de afwijzing door een groot aantal leden ziet als een motie van wantrouwen en is afgetreden. Op 12 februari is er een volgende Algemene Leden Vergadering waarin getracht zal worden een nieuw bestuur te formeren.

Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hun inzet zou de golfclub niet zo’n laagdrempelige en makkelijk benaderbare golfclub op een prachtige golfbaan zijn met heel veel activiteiten. Onze golfbaan biedt aan een breed publiek de mogelijkheid om tegen een lage contributie te kunnen golfen. Golfvereniging Prins Hendrik wil verder een golfclub zijn die een bijdrage levert aan de Almelose samenleving. Dat doet de golfvereniging in de vorm van het organiseren van het Almelose Open golfkampioenschap en met het geven van clinics aan verschillende groepen uit de Almelose en regionale samenleving.

Ik wil tot slot de barcommissie bedanken voor de organisatie van deze nieuwjaarsborrel .

Laten we met elkaar het glas heffen op 2019.

PROOST.
Ted de Jong, voorzitter


Sponsoren PH Golf

Golfweer